Projekty
Projekty

Základné informácie o projekte financovanom zo zdrojov Európskej únie:

Názov projektu: Využitie inovácií pri práci s drevom.
Prijímateľ: PKP Bardejov s.r.o.
Operačný program EÚ: Integrovaný regionálny operačný program.
Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
Konkrétny cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Celkové výdavky projektu: 183 645,10 €.
Schválené percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 94%.
Nenávratný finančný príspevok: 172 626,39 €.

Cieľ:
Cieľom projektu je tvorba, testovanie a umožnenie náročnej a jemnej výroby inovatívnych produktov z dreva a jemu podobných materiálov. Jedná sa o rozšírenie portfólia produktov, inováciu už existujúcich produktov a zakúpenie CNC stroja, ktorým sa zabezpečí lepšie využitie a opracovanie kreatívnych dizajnových návrhov.

Aktivity projektu:
302H55100001 - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
2302H55100003 - Podpora kreatívnej tvorby.
2302H55100002 - Podpora marketingových aktivít.

Výsledky:
Projekt prispeje k naplneniu cieľa "podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií".